Betekenis vermindering of verdwijning van...
Namen van unieke personen, plaatsen, organisaties,...

TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN

In het voorjaar van 2019 hebben de scholen van de Borgesiusstichting tevredenheidspeilingen afgenomen onder leerlingen, ouders en personeel. De resultaten van deze drie peilingen zijn vergeleken met de resultaten van andere scholen in Nederland, die deze peilingen ook hebben ingevuld.
Hieronder vindt u een samenvatting van de Oudertevredenheidspeiling en de Leerlingtevredenheidspeiling.

Vanuit de analyses met de geledingen zullen wij vervolgstappen zetten. Daar waar nodig zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat wij de goede kwaliteit blijven handhaven.
  • Ouders geven aan over het algemeen tevreden te zijn over onze school. De ouders zijn zeer tevreden over de leerkrachten, de sfeer en het contact met de leerkracht. De meeste ouders geven aan onze school aan te bevelen bij andere ouders.
  • Ook de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben de vragenlijsten horend bij het leerlingentevredenheidsonderzoek ingevuld. Zij geven aan graag naar school te gaan, een goed contact met hun leerkracht en directeur te ervaren en vragen te durven stellen wanneer ze iets niet begrijpen.
  • De medewerkers van onze school voelen zich betrokken bij onze school, werken zeer graag voor  school, voelen zich trots op de school en zouden zeker opnieuw voor onze school kiezen als werkgever.
Wij mogen trots zijn op de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Natuurlijk zijn er verbeterpunten waaraan wij tijdens de nieuwe schoolplanperiode gaan werken.

Lees HIER de samenvatting van de Tevredenheidspeiling 2019.

Lees HIER de rapportage van de Veiligheidsmonitor 2023.

In april 2020 heeft onze school een Tevredenheidspeiling laten uitvoeren naar het thuisonderwijs dat vanwege Covid-19 tijdelijk was ingevoerd. Lees HIER de resultaten van deze Tevredenheidspeiling die door Scholen met Succes is uitgevoerd en waaraan 144 ouders hebben deelgenomen.

Lees HIER de rapportage Tevredenheid ouders (februari 2022).

Lees HIER de rapportage Tevredenheid leerlingen (februari 2022).