Betekenis vermindering of verdwijning van...
Namen van unieke personen, plaatsen, organisaties,...
MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID

De Wet op het Basisonderwijs schrijft in artikel 8 voor dat "het onderwijs zodanig ingericht dient te worden dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet afgestemd worden op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen". 

In het kader van passend onderwijs hebben basisscholen de opdracht gekregen om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind.
Hierbij gaat het om leerstofaanbod op het niveau dat het kind aankan, rekening houdend met de verschillende manieren waarop kinderen leren en voor een deel aansluitend bij de interesse van de kinderen.
Op basisschool De Klinkert willen wij dat er voor alle kinderen in zowel onderwijsinhoudelijk als pedagogisch didactisch opzicht een passend onderwijsaanbod gerealiseerd wordt, waarbij rekening wordt gehouden met onderlinge verschillen.
 
Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben net als ieder ander kind het recht om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Voor deze kinderen is het gemiddelde leerstofaanbod niet voldoende om hen te kunnen voorzien in hun specifieke onderwijsbehoeften.
 
Aandacht voor excellentie en (hoog)begaafdheid begint met een goede wijze van signalering. Begaafde kinderen worden lang niet altijd herkend. Bij een oppervlakkige beoordeling wordt bijna de helft van de (hoog)begaafde kinderen onderschat. Kinderen die niet vroegtijdig worden gesignaleerd, lopen kans gedemotiveerd te raken, krijgen wellicht problemen met leerstrategieën, of lopen risico's in de vorm van onderpresteren.
 
Doel
Het doel is om de groep meer- en hoogbegaafde leerlingen tijdig te signaleringen en hen een uitdagend compact- en verrijkingsaanbod te bieden.
De aanpak voldoet aan de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde kinderen, waarbij de in hun potentie aanwezige capaciteiten voldoende ontwikkeld en ontplooid kunnen worden, zodat zij als betrokken, ondernemende en nieuwsgierige burgers succesvol in de maatschappij zullen functioneren.

Signaleren meer- en hoogbegaafde leerlingen
Meer- en hoogbegaafde kinderen proberen wij zo vroeg mogelijk te signaleren. Vanaf groep 1 worden alle leerlingen al gescreend op een mogelijke 'ontwikkelingsvoorsprong'. 
Wanneer duidelijk is dat een leerling meer- of hoogbegaafd is (bijvoorbeeld door afname van een hoogbegaafdheidsonderzoek bij een extern bureau), wordt hier binnen ons gehele onderwijs op ingespeeld: de leerling leert omgaan met meer- of hoogbegaafdheid, werkt aan persoonlijke doelen, krijgt inhoudelijke leerdoelen, kan versneld de reguliere leerstof doorlopen en krijgt de tijd en ruimte om zijn/haar talenten verder door te ontwikkelen.

Persoonlijke doelen, leerdoelen en mentorbegeleiding
De leerling wordt allereerst in de mentorgesprekken begeleid door de eigen mentor in het omgaan met meer- of hoogbegaafdheid. De leerling en mentor stellen persoonlijke doelen én leerdoelen op waar de leerling de komende periode aan gaat werken. Gedurende de gehele week wordt de leerling hierin begeleid en aan het einde van de periode worden de persoonlijke doelen en leerdoelen geëvalueerd. 

Verbreden, verdiepen en versnellen
De leerling heeft binnen ons unitonderwijs de mogelijkheid om de inhoudelijke leerdoelen van zijn/haar jaargroep sneller te doorlopen en alvast delen of de gehele leerinhoud van de volgende jaargroep te volgen. Omdat wij willen voorkomen dat leerlingen de einddoelen van het basisonderwijs al op zeer jonge leeftijd hebben behaald en daardoor nog een zeer lange periode enkel verbrede en verdiepende inhoud krijgen, zijn de versnellingsmogelijkheden begrensd. Een leerling kan hooguit de leerstof van één jaargroep boven de eigen jaargroep tot zich nemen en krijgt dan tijdelijke verbreding en verdieping voordat het weer door kan met de volgende reguliere leerstof. Middels deze manier van werken is er voldoende afwisseling voor de leerling waardoor de motivatie hoog blijft en is er voldoende tijd en aandacht voor automatisering, iets wat vaak in onvoldoende mate aanwezig is bij meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Talentontwikkeling
Naast de reguliere leerstof wordt wekelijks gewerkt aan de talentontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen worden door de eigen mentor begeleid in het leren kennen van de eigen ik en leren tevens ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. In deze ontdekkingstocht hebben ze de mogelijkheid om wekelijks aan de slag te gaan met een onderwerp waar ze affiniteit mee hebben, zodat dit middels begeleiding van leerkrachten (of externe vakdocenten) wordt doorontwikkeld tot talent. Op De Klinkert is na jarenlange ervaring met meer- en hoogbegaafde kinderen ervoor gekozen deze doelgroep niet meer te isoleren van de overige leerlingen, maar hen uit te dagen hun talenten te ontdekken en door te ontwikkelen in een setting zodat alle andere kinderen dit ook op hun eigen manier kunnen doen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om verder te gaan in de vreemde talen (Spaans, Anglia Engels), te programmeren of juist een talent door te ontwikkelen waarbij je even je hoofd wat minder nodig hebt maar veelal je handen gebruikt (houtbewerking, koken en bakken etc.). Ieder kind heeft immers zijn talent en wij willen onze leerlingen meegeven dat het de kunst is om samen te leven in een maatschappij waarbij je je eigen talent in kunt zetten en respect en waardering kunt hebben voor andermans talenten.

Talent-Vaardig gecertificeerd
De Klinkert is gecertificeerd in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Enkele leerkrachten hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd en zijn gecertificeerd 'Talent-Vaardig begeleider'.


Kijk HIER welke scholen en leerkrachten gecertificeerd zijn.