WERELDBURGERSCHAP
 
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Op school gaat het namelijk niet alleen om het leren van feiten. Belangrijk is ook het verwerven van een aantal vaardigheden die iedereen nodig heeft. Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het van belang dat leerlingen op een zelfbewuste manier in het leven staan. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving meegeven. In de school leren onze leerlingen samen te leven met anderen. Hierbij is het van groot belang om samen op te trekken met de ouders.

Wij stimuleren kinderen om uit te groeien tot een wereldburger die in vrijheid leeft, initiatief durft te nemen maar ook verantwoordelijkheid draagt. In een veilige omgeving maken zij kennis met thema's als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

De school fungeert hierbij als oefenplaats in hun proces van groei naar volwassenheid. 

Sociaal ondernemerschap
Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het van belang dat leerlingen op een zelfbewuste manier in het leven staan.
Sociaal ondernemerschap heeft als doel om kinderen actief maatschappelijk betrokken te maken en leert hen te functioneren in een diverse en democratische samenleving. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving meegeven. Verder besteden we aandacht aan nog andere maatschappelijke issues zoals mediawijsheid, duurzaamheid en globalisering.

In de school leren leerlingen samen te leven met anderen. Hierbij is het van groot belang om samen op te trekken met de ouders.  De meerwaarde op didactisch vlak van sociaal ondernemerschap zit vooral in het stimuleren van het opdoen van ervaringen binnen en buiten de school en in het betrekken van die ervaringen bij het onderwijs.

Wereldburgerschap wordt op De Klinkert niet als apart vak gezien maar is onderdeel van onze lessen en ons handelen. We dagen leerlingen uit na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving.

Doelen
Wij streven hierbij de volgende doelstellingen na: 
  • We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol vanuit onze christelijke waarden en normen omgaan met de medemens.
  • We voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema's te verwoorden. 
  • We voeden onze leerlingen op tot mensen die "meedoen", die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking. Ze leren organisatorische vaardigheden en kunnen verantwoordelijkheid nemen voor anderen. 
  • We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en respect hebben voor andere opvattingen en overtuigingen (religies). Leerlingen kunnen in de school oefenen in het leren samenleven met elkaar. 
  • We richten ons op algemene ontwikkeling en geven onze leerlingen culturele bagage mee en waardering voor ons cultureel erfgoed. 
  • We voeden onze leerlingen op tot personen die leren met zorg om te gaan met het milieu.