Betekenis vermindering of verdwijning van...
Namen van unieke personen, plaatsen, organisaties,...
OUDERVERENIGING

De oudervereniging helpt de school bij de organisatie van activiteiten en evenementen tijdens en buiten schooltijd. Denk bijvoorbeeld aan het schoolreisje, de kinderboekenweek, sinterklaas, de kerstviering, carnaval, de paasviering en de afsluiting van het schooljaar. Zo draagt de oudervereniging eraan bij dat alle kinderen een leerzame, plezierige en gezellige schooltijd hebben.

Alle ouders van kinderen van De Klinkert zijn lid van de oudervereniging. Jaarlijks vormen zij met teamleden en ouders werkgroepen, die activiteiten voorbereiden en organiseren. Soms is er voor een grotere activiteit meer hulp nodig dan een werkgroep kan bieden (denk hierbij bijvoorbeeld aan de Koningsspelen), dan wordt er vanuit school extra hulp gevraagd aan de overige ouders. 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat van de oudervereniging bestaat uit de volgende personen:
  • Francisca Aalbers, voorzitter
  • Marloes van de Sande, secretaris
  • Angela Jonkers, penningmeester
  • Fleur van Oorschot
  • Vera Dingenouts
  • Famke Hillenaar
  • Lobke van Steenbergen
De voorzitter heeft de leiding van de vergadering van de oudervereniging in handen en treedt als dat nodig is naar buiten namens de OV en kan als klankbord optreden voor de medezeggenschapsraad. De secretaris zorgt o.a. voor de verzending en afhandeling van de post, houdt een actie- en besluitenlijst bij en stelt een jaarverslag op. De penningmeester zorgt voor de financiën, maakt een begroting en draagt zorg voor de financiële verantwoording. 

Ouderbijdrage

Ieder schooljaar vragen wij een ouderbijdrage aan u. Omdat basisonderwijs in principe gratis is, gaat dit op basis van vrijwilligheid. De jaarlijkse ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig maar tegelijkertijd ook noodzakelijk, omdat uw bijdrage de school de kans biedt allerlei zaken te financieren die de overheid niet subsidieert.

In de brochure "De ouderbijdrage: verplicht vrijwillig" of op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt aangegeven, dat de school een ouderbijdrage mag vragen voor activiteiten die niet tot het gewone onderwijs horen.

De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks door het dagelijks bestuur vastgesteld met instemming van de MR. De penningmeester van de oudervereniging zal kort na de jaarvergadering in oktober, alle ouders benaderen voor het innen van de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage voor een schooljaar bedraagt doorgaans € 42,50 per kind. Hieruit worden de jaarlijkse activiteiten uit bekostigd, maar ook de schoolreis.

De Klinkert hanteert als uitgangspunt dat kinderen nooit de dupe mogen zijn van sociale uitsluiting vanwege beperkte financiële middelen van hun ouders of verzorgers. In onderling overleg wordt altijd een passende oplossing gevonden.

Klassenouder
Leerkrachten vinden het fijn om te werken met een klassenouder. Dit is een vader of moeder die helpt bij de organisatie van allerlei activiteiten. Bij een groot aantal activiteiten binnen en buiten de school kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. De kinderen vinden dit ook erg leuk. 
Aan het begin van het schooljaar neemt de leerkracht het initiatief om ouders hiervoor te benaderen.

Heeft u een idee?
Zonder hulp van ouders kan onze school niet goed functioneren. De onderwijskundige kant blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van het onderwijsteam. Wij willen kinderen echter zo goed mogelijk begeleiden, in onderwijskundig én opvoedkundig opzicht. En daarbij is uw hulp onmisbaar.

Nieuwe ideeën en initiatieven zijn van harte welkom maar ook zeer nodig!