23september2020
Veel mensen hebben geleerd dat er voor het voegwoord...
Het woord Prinsjesdag is met een hoofdletter, omdat...
ZORG VOOR IEDER KIND

De intern begeleider
De intern begeleider op De Klinkert is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De intern begeleider volgt iedere leerling van school door:
  • eigen observaties (geldt niet voor iedere leerling)
  • gesprekken over de leerling met de groepsleerkracht
  • het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in leerlingvolgsysteem DORR en/of Esis
De intern begeleider bekijkt of de leerling een adequate ontwikkeling doormaakt, zowel op leergebied als op sociaal en emotioneel gebied. Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet zonder problemen. De intern begeleider zorgt dan voor passende zorg voor het kind. Samen met de ouders/verzorgers en de groepsleerkracht volgt de intern begeleider een stappenplan om het probleem inzichtelijk te maken met als doel het probleem te verhelpen.
Voor een passende leerlingenzorg is de samenwerking tussen ouders en school onontbeerlijk. Vandaar dat het schoolteam in preventieve zin veel inspanning verricht om de samenwerking met ouders zo goed mogelijk te laten verlopen. Die inspanning omvat directe communicatie met individuele ouders, maar ook algemene voorlichting over bepaalde thema's.

Intern begeleider unit 1 en 2: Véronique de Wit
Intern begeleider peuters, unit 3 en 4: Nicole Lauwen

Samenwerkingsverband PO3002
De Klinkert is aangesloten bij het samenwerkingsverband PO3002 voor alle basisscholen in de regio Roosendaal/Moerdijk e.o.
Wettelijk is vastgesteld dat iedere school een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opstelt. Dit is een document waarin de school de taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van passend onderwijs vastlegt en beschrijft hoe de vastgestelde basisondersteuning wordt vormgegeven. Daarnaast wordt beschreven welke extra ondersteuning een school biedt. 
De individuele schoolondersteuningsprofielen worden binnen PO3002 gebruikt om tot een dekkend aanbod binnen de regio te komen. 

Bekijk HIER het schoolondersteuningsprofiel van De Klinkert.

Omgaan met verschillen
Op basisschool De Klinkert werken we in de groepen volgens het leerstof- jaarklassensysteem, d.w.z. dat gedurende een schooljaar de leerstof wordt aangeboden die hoort bij dat leerjaar. Er is afstemming binnen de school over de manier van lesgeven. Zo realiseren we ons dat ieder kind uniek is, waardoor we te maken hebben met verschillen. We vinden het belangrijk dat elk kind zo optimaal mogelijk profiteert van het onderwijsaanbod. Wij richten ons onderwijs zo in dat we zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan deze verschillen.

1-Zorgroute
Op De Klinkert wordt gewerkt volgens de 1-zorgroute vanuit de HGPD-visie. De 1-zorgroute beschrijft in onderlinge samenhang de stappen die in de groep en in de school gezet worden in het onderwijs en de zorg aan de leerlingen. Het handelingsgericht werken middels groepsplannen en groepsoverzichten zien wij als een zeer goed hulpmiddel om meer zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en het onderwijs hier op af te stemmen.
We richten ons voortdurend op de positieve kwaliteiten van de leerling: Wat kan dit kind goed? Wat vindt het leuk? We willen het kind meenemen in zijn eigen ontwikkelingsproces.

Handelingsgericht werken
Ieder kind op onze school verdient zorg. Vanuit het traject afstemming werkt iedereen op De Klinkert aan deze zorg. Het handelingsgericht werken (HGW) is het kader van waaruit we de leerlingenzorg gestalte geven. Met HGW beogen wij de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van al onze kinderen te verbeteren. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, zodat ons team effectief kan omgaan met verschillen tussen kinderen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Naast de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen is de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen evenzeer van belang. Voor de sociaal-emotionele vorming hebben wij de methode Leefstijl ingevoerd. Eén keer per week geeft iedere leerkracht hier een les uit.